Warunki korzystania

1. Informacje ogólne

1.1 Poniższe Warunki korzystania obowiązują w ramach relacji prawnych pomiędzy spółką GO 24 UGC GmbH (zwaną dalej "GodzinyOtwarcia24.pl"), a użytkownikami (osoby fizyczne) usług, świadczonych pod nazwą "GodzinyOtwarcia24.pl".

1.2 Obowiązują wyłącznie niniejsze Warunki korzystania, tzn. GodzinyOtwarcia24.pl nie uznaje warunków sprzecznych lub odmiennych od niniejszych Warunków korzystania. Niniejsze Warunki korzystania obowiązują także w przypadku, gdy GodzinyOtwarcia24.pl mimo wiedzy o warunkach sprzecznych lub odmiennych od niniejszych Warunków korzystania nie zgłosi zastrzeżeń przy zawarciu umowy.

1.3 GodzinyOtwarcia24.pl jest portalem internetowym informującym o godzinach otwarcia w Polsce. Operatorem GodzinyOtwarcia24.pl jest spółka GO 24 UGC GmbH. Dane kontaktowe znajdują się w stopce strony.

1.4 Katalog internetowy GodzinyOtwarcia24.pl umożliwia wyszukiwanie godzin otwarcia oraz innych danych udostępnionych do publikacji. Zezwala się na korzystanie wyłącznie w powyższym celu. Każde użycie niezgodne z przeznaczeniem jest surowo zabronione i niedopuszczalne. W szczególności wyraźnie zabrania się fragmentarycznego, częściowego lub całościowego wykorzystywania treści katalogu lub samego katalogu do tworzenia lub uzupełniania innych katalogów, baz danych adresowych, baz danych firm oraz automatycznego, a także manualnego pobierania danych do ww. celów poprzez Internet, w trybie offline, w formie drukowanej, czy też przy użyciu innych mediów.

Osoby naruszające Warunki korzystania będą ścigane sądownie w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo.

GodzinyOtwarcia24.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i/lub dostępność usługi. Odpowiedzialność za prawidłowość wpisanych danych ponosi użytkownik dokonujący wpisu z uwzględnieniem poniższych postanowień. Użytkownik zapewnia, że posiada prawo do publikacji wprowadzonych danych. Operator nie ponosi odpowiedzialności za kompletność wpisu. Obowiązuje prawo Rzeczypospolitej Polskiej.

1.5 Podstawowe zasady dokonywania wpisów w katalogu
Obowiązują zasady wpisów godzin otwarcia w aktualnej wersji. Użytkownik przenosi na oferenta usług (GodzinyOtwarcia24.pl) czasowo i przestrzennie nieograniczone prawo korzystania z wszystkich treści udostępnionych przez Użytkownika (dotyczy wpisów w katalogu).

2. Kanały dostępu

2.1 Warunki korzystania obowiązują niezależnie od kanału. Możliwe kanały dostępu to między innymi strona internetowa GodzinyOtwarcia24.pl, aplikacja "GodzinyOtwarcia24.pl" oraz gadżety pod nazwą "GodzinyOtwarcia24.pl", a także inne kanały serwisu GodzinyOtwarcia24.pl.

3. Polityka Prywatności

3.1 Użytkownik Serwisu może w każdym czasie żądać uzupełnienia, zmiany lub usunięcia przez GodzinyOtwarcia24.pl swoich danych przetwarzanych w ramach Serwisu z zastrzeżeniem danych, do których przetwarzania GodzinyOtwarcia24.pl pozostanie uprawniony na mocy odpowiednich przepisów prawa. Żądanie Użytkownika Serwisu usunięcia danych obligatoryjnych takich jak nazwa użytkownika, hasło lub adres e-mail jest jednoznaczne z żądaniem usunięcia konta Użytkownika.

3.2 Tekst pełnej polityki prywatności.

4. Zarejestrowany użytkownik GodzinyOtwarcia24.pl

4.1 Po prawidłowym przeprowadzeniu rejestracji użytkownik uzyskuje dostęp do wszystkich usług serwisu. Rejestracja i status użytkownika zarejestrowanego są bezpłatne. Obie opcje dostępne są dla osób fizycznych, które ukończyły 16 rok życia. Użytkownik ma obowiązek wprowadzania wyłącznie prawdziwych danych oraz ich bieżącej aktualizacji. W tym celu strona umożliwia dostęp do ustawień personalnych. Istnieje też możliwość bezpośredniego kontaktu mailowego. Status użytkownika zarejestrowanego nie może być przenoszony na inne osoby. Aktywacja statusu następuje po kliknięciu na link potwierdzający rejestrację. Link potwierdzający przesyłany jest mailem.

4.2 Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto w Portalu GodzinyOtwarcia24.pl.

4.3 Status zarejestrowanego użytkownika może zostać wypowiedziany przez obie strony w formie pisemnej drogą mailową. Dane kontaktowe GodzinyOtwarcia24.pl znajdują się w stopce redakcyjnej strony. W przypadku wypowiedzenia statusu zarejestrowanego użytkownika, GodzinyOtwarcia24.pl zastrzega sobie prawo do dalszego publicznego udostępniania opublikowanych lub wprowadzonych treści (godziny otwarcia i inne treści).

4.4. Zarejestrowany użytkownik GodzinyOtwarcia24.pl ma możliwość publikowania godzin otwarcia i innych treści. Wraz z wprowadzeniem i zapisaniem treści (godziny otwarcia i inne dane), następuje przeniesienie czasowo i przestrzennie nieograniczonych praw użytkowania danych na wyłączność GodzinyOtwarcia24.pl. GodzinyOtwarcia24.pl może zarówno upubliczniać przekazane treści na własnych stronach internetowych jak i udostępniać je swoim partnerom biznesowym.

4.5 Za przeniesienie treści określonych w pkt. 4.3 GodzinyOtwarcia24.pl wypłaci określone wynagrodzenie. Kwota wynagrodzenia może być różna w zależności od rodzaju treści. Wysokość kwoty wyświetla się przed wprowadzeniem danych i zapisywana jest na koncie w formie punktów bezpośrednio po wprowadzeniu (i ewentualnie udostępnieniu) danych. Punkty zbierane są na wirtualnym koncie użytkownika zarejestrowanego i w razie konieczności mogą zostać wymienione na gotówkę. Kurs wymiany jest stały i wynosi 20 000:1 (punktów do euro), tzn. 20 000 punktów to równowartość 1 euro. Wynagrodzenie jest wypłacane w każdą środę (dni robocze).

4.6 Zarejestrowany użytkownik ma obowiązek udostępniania wyłącznie dozwolonych treści. Poniższe treści są absolutnie niedozwolone:

  • Wypowiedzi obraźliwe lub raniące
  • Treści rasistowskie, pornograficzne, pogardliwe, obraźliwe lub naruszające dobre obyczaje
  • Treści szkodzące lub zagrażające rozwojowi lub wychowaniu młodzieży lub dzieci
  • Treści kopiowane, do których użytkownik nie posiada wystarczających praw umożliwiających ich przeniesienie zgodnie z pkt. 4.3
  • Dane osobowe jak numer telefonu lub faksu (poza danymi udostępnionymi w ramach własnego profilu)

5. Odpowiedzialność GodzinyOtwarcia24.pl

5.1 W przypadku rażącego niedbalstwa lub umyślnego działania GodzinyOtwarcia24.pl ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w ramach świadczenia treści zgodnych z umową.

5.2 W przypadku zwykłego niedbalstwa GodzinyOtwarcia24.pl ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za szkody na zdrowiu i życiu.

5.3 GodzinyOtwarcia24.pl nie ponosi odpowiedzialności za usługi oraz treści udostępnione nieodpłatnie, o ile nie stosuje się do nich postanowień pkt. 5.1 lub 5.2.

5.4 W pozostałym zakresie GodzinyOtwarcia24.pl ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku ze świadczeniem usług umownych wyłącznie w przypadku naruszenia przez nią istotnego obowiązku umownego. Przy czym jako istotne obowiązki umowne określa się takie obowiązki, których wykonanie umożliwia prawidłową realizację umowy i których wypełnienia użytkownik może i powinien oczekiwać. W tych przypadkach odpowiedzialność zostaje ograniczona do odszkodowania za szkody przewidywalne, typowe.

5.5 Powyższe nie narusza odpowiedzialności określonej w Ustawie o odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z wadliwością produktu.

6. Postanowienia końcowe

6.1 Obowiązuje prawo Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym wyklucza się obowiązywanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

6.2 Nieważność lub niewykonalność poszczególnych postanowień niniejszej umowy, także po zawarciu umowy, nie narusza ważności pozostałych postanowień umownych. Postanowienie nieważne lub niewykonalne zostanie zastąpione przez postanowienie ważne i wykonalne, najbardziej zbliżone do celu ekonomicznego, do którego strony umowy dążyły wprowadzając postanowienie nieważne lub niewykonalne. Powyższe postanowienia stosuje się także w przypadku luk w Umowie.